You are currently viewing Zastosowanie klasyfikacji EX

Zastosowanie klasyfikacji EX

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej, urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem muszą spełniać wymogi dyrektywy ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do wykonywania pracy w strefie zagrożonej wybuchem i dyrektywy  EXVO dotyczącej dystrybucji urządzeń oraz systemów przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Niezbędna i pomocna klasyfikacja EX

Klasyfikacja exPodłączanie okablowania urządzeń typu EX w skrzynkach instalacyjnych nie różni się od podłączania standardowych instalacji. Niezbędne są jednak procedury podłączenia urządzeń pracujących w strefie zagrożonej wybuchem. Procedury te odnoszą się do podłączenia zasilania, bezpieczników czy urządzeń zabezpieczających silnik. Klasyfikacja ex jest bardzo pomocna w przypadku stref zagrożonych wybuchem. Standardowo takie strefy dzieli się na dwie grupy oraz na 6 stref. Do grupy pierwszej należą urządzenia stosowane do pracy w podziemiach kopalnianych oraz naziemnych części kopalń, natomiast do drugiej należą urządzenia przeznaczone do pracy na powierzchni w tej części, w jakiej są one zagrożone wystąpieniem wybuchów gazów, oparów, mgły czy pyłów. Grupy dzielone są na podgrupy określane mianem stref. Rozróżnia się aż sześć stref, w tym trzy dla gazów, pary i mgły, jak i trzy dla pyłów zależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu. Dodatkowo urządzenia, jakie znajdują się w drugiej grupie w strefie, gdzie występują gazy, mdły i pary, dzielą się na trzy grupy wybuchowości, oznaczające miarę zapalności gazów. Natomiast klasy temperatur dzieli się na sześć klas od T1 do T6. Istotne jest to, iż klasa temperaturowa określa poziom maksymalnej temperatury, która może wystąpić w urządzeniu i nie jest ona zakresem pracy takiego urządzenia.

Wybuchy mogą wystąpić w momencie połączenia ze sobą w danym momencie trzech elementów, czyli środka wybuchowego, źródła zapłonu oraz tlenu. Do przykładów przyczyn pojawienia się eksplozji zalicza się samozapłon, wyjątkowo wysokie temperatury na powierzchni, otwarty ogień, ta także iskry wywołane w sposób mechaniczny, ultradźwięki, przepięcia elektryczne czy chemiczne źródła zapłonów. Lista ta jest bardzo długa i konieczne jest eliminowanie jak największej ilości takich przyczyn.