Projekty finansowane z zewnętrznych źródeł

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-B045/16 pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 stycznia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli realizujemy projekt pn. „Szansa dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Wartość projektu: 882 107,75 zł, dofinansowanie: 820 357,75 zł.

Celem projektu jest wsparcie szkoły:

1. W zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 43 nauczycieli oraz kształtowanie i rozwijanie u 179 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

2. W tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące: wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 56 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

3. W zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące: wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych 74 uczniów i 21 nauczycieli.

4. W zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące: doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 54 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły.

W budżecie projektu kwotę 251558,00 zł przewidziano na zakup pomocy dydaktycznych: 55 laptopów, 1 zestaw interaktywny, drukarki, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, wizualizera, aparatu fotograficznego, pilotów do testów, audiometru, programów komputerowych, Sali Integracji Sensorycznej, doposażenie pracowni przedmiotowych i innych. Na dokształcanie kadry pedagogicznej (szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia indywidualne i studia podyplomowe) przewidziano kwotę 83 001 zł: W harmonogramie projektu założono realizację 4 880 godzin zajęć dodatkowych: wyrównawczych, rozwijających i wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami, z czego w roku szkolnym 2016/17 zrealizowano 1952 godzin zajęć.

Informację nt. projektu można uzyskać u Koordynatora projektu - Violetty Bryl-Szlagowskiej (tel.506 223 282) lub Asystenta koordynatora – Marleny Zaborowskiej

Pliki do pobrania:
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji
Wykaz zajęć
Harmonogram pracy

Projekt „ Moja wymarzona eko-pracownia - PG4 ”

    Z dumą i radością informujemy, że Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli zostało nagrodzone w Konkursie na dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Moja wymarzona Ekopracownia. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu utworzyliśmy w naszej szkole ekopracownię o nazwie GEO- EKO za kwotę 35.424 zł z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 26.586 zł.

    Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi nasza ekopracownia została wyposażona w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne. Pojawiły się w niej nowoczesne meble wykonane na zamówienie, stoliki i krzesła uczniowskie oraz biurko nauczycielskie. Pracownię wyposażono w komputer stacjonarny, wizualizer, głośniki do komputera oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

    Zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych takich jak : taśma czasowa biodegradacji pospolitych odpadów, walizka eko – badacza (zestaw do badania wody, gleby, organizmów glebowych, zwierzęcych roślinnych), lornetka do obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz zwierząt, płyty CD z nagraniami odgłosów zwierząt „Tajemnice puszczy – rozpoznawanie głosów zwierząt”, filmy DVD np. „Odnawialne źródła energii”, „Biomasa na cele energetyczne”, „Wycieczka do lasu”, „Las pełen wody”, „Ochrona przyrody w Lasach Państwowych”, „Zamieranie gatunków drzew liściastych”, „Funkcje lasu”, multimedialny atlas przyrodniczy PWN.

    Wystrój jednej ze ścian pracowni niezwykle upiększyły gabloty tematyczne z eksponatami przyrodniczymi o tematyce roślinnej (bory, buczyny, dąbrowy, grądy, łęgi, olsy, zboża uprawne, pospolite krzewy Polski, symbioza kwiatów z owadami, rośliny towarzyszące człowiekowi, mchy, porosty, runo buczyny, runo dąbrowy, runo grądu, runo łęgu, runo olsu, rośliny borów, rośliny lasu liściastego). Pracownia wzbogaciła się również w zestaw skał i minerałów oraz okazy bezkręgowców zatopione w pleksi.

    Estetykę pracowni szczególnie poprawiły ciekawe okazy roślin doniczkowych, wśród których znalazły się zarówno okazy roślin ozdobnych z liści, jak i kwiatów, a także ciekawe okazy kaktusów i roślin owadożernych.

    Głównym celem projektu „ Moja wymarzona ekopracownia ” jest rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów oraz kształtowanie ich odpowiedzialności i postaw proekologicznych, a także podejmowanie działań ekologicznych zarówno w szkole jak i w domach uczniów.

    Od stycznia 2014 roku w oparciu o ekopracownię rozpocznie się realizacja programu Kampanii Edukacyjnej pod nazwą „Bądź ekologiczny”, w którą zostaną zaangażowani wszyscy uczniowie gimnazjum, a także nauczyciele i rodzice. W nowopowstałej pracowni będą się odbywały lekcje biologii i geografii a także zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Będą to:
    • zajęcia edukacji ekologicznej – 2 godziny w tygodniu
    • zajęcia koła biologicznego     – 1 godzina w tygodniu
    • zajęcia koła geograficznego   – 1 godzina w tygodniu

    Mamy nadzieję, że w naszej nowej ekopracowni uczniowie z pasją i wielką przyjemnością będą zgłębiać tajniki otaczającej nas przyrody oraz integrować się w podejmowaniu działań ekologicznych na co dzień.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl

Projekt „ Moja wymarzona eko-pracownia - SP9 "

     Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II została nagrodzona w Konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Moja wymarzona Ekopracownia”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu utworzyliśmy w naszej szkole Ekopracownię za kwotę 37.289 zł z czego dotacja WFOŚiGW w Łodzi wyniosła 35.289 zł.

     Dawna klasa przyrodnicza zmieniła swój wygląd . Żółto- zielona kolorystyka pracowni nawiązuje do spokojnych barw przyrody i pozytywnie wpływa na nastrój przebywających tam osób. Nowe meble są funkcjonalne, jest w nich miejsce na wszystkie pomoce dydaktyczne i na tematyczne wystawki. Sprzęt audio –video / telewizor, komputer, laptop, tablica interaktywna/ w nowoczesny sposób uatrakcyjni przebieg lekcji i zajęć dodatkowych. W pracowni pojawiły się piękne rośliny doniczkowe, o które z ochotą zadbają uczniowie. Oprócz pracowni mamy dodatkowe miejsce nauki i działalności uczniów- są to ogródki na szkolnym patio, gdzie posadzono drzewa, krzewy iglaste i liściaste oraz chronione wiosenne rośliny cebulowe.

     Wystrój klasy został pozytywnie zaopiniowany przez społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli i rodziców.

     W oparciu o nową Ekopracownię jest realizowany program edukacyjny „Turystycznie i zawsze ekologicznie”. Celem jego jest zapoznanie uczniów ze sposobami ochrony przyrody w Polsce w postaci parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Większość wiadomości uzyskujemy dzięki literaturze i zakupionym filmom. Duża część zostanie poznana na wycieczkach przedmiotowych po najbliższej okolicy w ramach turystyki szkolnej i wyjazdom na Zieloną Szkolę w okolice Wisły. Szczegółową obserwację nowo poznanych miejsc umożliwi i uatrakcyjni nam nowa lornetka, a najciekawsze miejsca zostaną utrwalone przy pomocy aparatu fotograficznego.

     Nabyte przez uczniów wiadomości będą przedstawiane społeczności szkolnej w formie gazetki, wystawki, prezentacji multimedialnej i inscenizacji.

     Uwieńczeniem programu będzie udział w szkolnym konkursie wiedzy ekologicznej „Polskie Parki Narodowe” i „Moje zdrowie” oraz w II Konkursie Międzyszkolnym „ O zachowaniu gatunku”.

     Program oferuje : wiedzę , umiejętności i nabycie zachowań ekologicznych oraz integrację społeczności uczniowskiej.

Copyright © 2012 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

Ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola, tel. (43) 823-31-43