3 x "A" - JESTEŚMY NAJLEPSI !!!

3 x „A” -   JESTEŚMY NAJLEPSI !

 

     Z wielką dumą informujemy, że „dziewiątka” została w ostatnich dniach  bardzo wysoko oceniona przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. W wizytacji, która odbyła się w naszej szkole w dniach   5 - 18 lutego 2014 roku,  trzykrotnie uzyskaliśmy najwyższy z możliwych  poziom A,  co wskazuje na fakt, że funkcjonujemy wspaniale i … jesteśmy najlepsi !

 Ewaluacja zewnętrzna, jakiej zostaliśmy poddani, została przeprowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Łodzi.  Badanie polegało   na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wizytacja w „dziewiątce” dotyczyła trzech obszarów funkcjonowania szkoły. Oto one :

 

PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY

UCZENIU SIĘ :

A

ü  Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału 

ü  Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się 

ü  Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się 

ü  Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania 

ü  Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach 

ü  Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój 

ü  Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej 

ü  Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój 

ü  Uczniowie uczą się od siebie nawzajem 

ü  W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów 

 

UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ: 

A

ü  W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego

ü  Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji

ü  W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz 

ü  Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów ,w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych 

ü  Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy 

 

RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

A

ü  Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

ü  Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego 

ü  Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu 

ü  W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb 

ü  W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice 

 

     Badaniem objęto zarówno uczniów ( ankieta i 2 wywiady grupowe ),  jak i rodziców ( ankieta i wywiad grupowy ), a także nauczycieli ( ankieta i 2 wywiady grupowe ). W dalszej kolejności przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, następnie grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, również grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji szkolnej. 

    Na podstawie zebranych w ten sposób danych został sporządzony raport, który obejmuje wymagania wobec szkoły określone w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uzyskany przez nas poziom  A  w każdym z obszarów oznacza  bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę. Niewiele placówek może poszczycić się takim wynikiem !

 

   W raporcie o „dziewiątce”  znalazły się słowa świętego Pawła :

    „Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę  zrobić dobrego lub jakkolwiek, komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to zaraz. Niech tego nie odkładam, ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł drogą nigdy więcej … Te słowa, umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 - Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli wystarczyłyby za cały obraz placówki, która od roku 2003 nosi imię Jana Pawła II”.

   Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że nasza praca została tak wysoko oceniona. To potwierdza, że podejmowane przez nas działania przynoszą bardzo dobre efekty, a uzyskana ocena motywuje nas do dalszej pracy. Pewnie i bez niej pracowalibyśmy - jak zawsze -  sumiennie  i rzetelnie, ale miło jest być docenionym przez zwierzchników  - i to w taki sposób ! Obecne funkcjonowanie szkoły to niewątpliwie zasługa Dyrekcji i Rady Pedagogicznej, wszystkich pracowników szkoły, ale także, rodziców uczniów, bez których podejmowane przez nas działania nie byłby sukcesem.

Dziękujemy !

 Szczegółowy raport z ewaluacji zamieszczony jest na platformie internetowej  www.npseo.pl

 

 Wyswietlono: 690

Szkoła Podstawowa nr 9, z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, Ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola, tel. (043) 823 31 43, e- mail
Admin Script and design WebNet -