Dla rodziców

Informacje dla rodziców

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 4 w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Zapisu do szkoły należy dokonać za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego znajdującego się na internetowej Platformie Oświatowej Urzędu Miasta Zduńska Wola. W okresie od 01.06.2016 r do 22.06.2016 r (do godz. 12.00) należy na tym portalu  zalogować się, wydrukować ?ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ? i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

Adres do portalu rekrutacyjnego: www.zdunskawola.gimnazja.vnabor.pl

Logowanie następuje poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka i dokonanie tzw. rekrutacji obwodowej ? co oznacza że uczeń potwierdza chęć uczęszczania do szkoły obwodowej. Jeśli obwód nie zgadza się z faktycznym miejscem zamieszkania rodzic udaje się do szkoły w celu zmiany obwodu. Następnie należy wydrukować ?zgłoszenie do szkoły obwodowej?,  które składa w Publicznym Gimnazjum nr 4.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum po  przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów             i zasad, z którymi można się zapoznać na stronie Platformy Oświatowej Urzędu Miasta              Uchwala Nr XVII/153/15 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Jeżeli rodzic zrezygnuje z możliwości zapisania dziecka do szkoły obwodowej, będzie miał możliwość wyboru 3 innych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.

Na portalu rekrutacyjnym wybiera tzw. rekrutację otwartą- uczeń bierze udział w rekrutacji do innych szkół lub oddziału sportowego. W ostatnim kroku kandydat drukuje Wniosek          z którym zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wybrania na portalu rekrutacyjny rezygnacji z rekrutacji oznacza to, że uczeń rezygnuje z miejsca w szkole obwodowej i jednocześnie nie przystępuje do rekrutacji             w żadnej innej (np. zamierza pójść do szkoły niepublicznej lub szkoły w innym mieście).

Przedstawione poniżej kryteria obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 i są jednolite dla całego miasta:

 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1. Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy Miasto Zduńska Wola 20-40 (20 pkt – 1 rodzic pracuje, 40 pkt – 2 rodziców pracuje) Dokument potwierdzający, że rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
2. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej/gimnazjum 30 Informacje potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 Oświadczenie rodzica/rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki


W rekrutacji podstawowej przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW? ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Terminy rekrutacji do szkół gimnazjalnych określone zostały Zarządzeniem Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r. „w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów w województwie łódzkim”

 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dla szkół lub klas w których obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty)* 01.06.2016 22.06.2016 godz.12.00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 16.05.2016 31.05.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 3.06.2016
4. Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24.06.2016 28.06.2016 godz. 12.00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do gimnazjum i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.06.2016 01.07.2016
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 06.07.2016 do godz.12.00
7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 06.07.2016 od godz.12.00 08.07.2016 do godz.12.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 11.07.2016 do godz.12.00
9. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (dla szkół lub klas w których obowiązuje sprawdzianu predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty)* 11.07.2016 godz.12.00 13.07.2016
10. Postępowanie uzupełniające – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do 14.07.2016
11. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 7b ust.1 i art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do 15.07.2016
12. Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 15.07.2016 18.07.2016
13. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 08.08.2016 do godz.12.00
14. Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 08.08.2016 od godz.12.00 10.08.2016 do godz.15.00
15. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 11.08.2016 do godz.12.00

*szczegółowe informacje dotyczące naboru do oddziałów sportowych opublikowane zostaną w odrębnym komunikacie

 
W przypadku wątpliwości służymy pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 ? 15.30 w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.