O szkole

Zespół Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli powstał 1 września 2012 roku. W jego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Publiczne Gimnazjum nr 4. Obie placówki mają charakter integracyjny, a to   oznacza, że w   niektórych klasach   wraz z uczniami   zdrowymi   uczą się i bawią dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Klasy integracyjne mają zmniejszoną liczbę uczniów - około 20. W takiej klasie jest czworo - pięcioro dzieci niepełnosprawnych.

Ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne niektórych dzieci na lekcjach wymagana jest obecność drugiego nauczyciela nazywanego nauczycielem wspierającym. On współorganizuje proces dydaktyczny tak, aby dostosować go do potrzeb i możliwości tych właśnie uczniów.

Można zatem powiedzieć, że naszym nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju wszystkich naszych podopiecznych - zdrowych i niepełnosprawnych:

 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • z niepełnosprawności ruchowi, w tym z afazją,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Staramy się zapewnić uczniom naszej szkoły optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku oraz rozbudzać i rozwijać indywidualne zdolności. Nasi podopieczni mogł korzystać ze wsparcia:

 • pedagogów szkolnych,
 • psychologa,
 • pielęgniarki,
 • logopedów.

Nasi uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych i rewalidacyjnych dostosowanych do dysfunkcji i potrzeb. Kadra pedagogiczna posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. W szkole nie ma barier architektonicznych, uczniowie niepełnosprawni maj± zapewniony bezpłatny dowóz do szkoły.

Zalety integracji:

 • pozytywny wpływ na dzieci zdrowe, które bez obaw akceptuj± odmienność swoich kolegów oraz na dzieci niepełnosprawne, które poprawiają swoją sprawność ruchową, rozwijają mowę, poszerzają zainteresowania, uczą się funkcjonować w grupie i stają się zaradne życiowo,
 • opieka medyczno - psychologiczna, ułatwiony dostęp do zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych,
 • mało liczne klasy, innowacyjne metody nauczania, różnorodne pomoce dydaktyczne,
 • wsparcie dla rodziców ( np. udzielanie porad, pomoc specjalistów ).

Copyright © 2012 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli

Ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola, tel. (43) 823-31-43